Regulamin wynajmu liter świetlnych

1. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za przedmioty najmu.
2. Zapłata zadatku następuje najpóźniej tydzień po dokonaniu rezerwacji, w wysokości ustalonej indywidualnie, na podstawie cennika.
3. W przypadku odwołania rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętych towarów powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, najemca ponosi koszty takiej naprawy.
5. W dniu odbioru/przekazania liter pobierana zostaje kaucja w wysokości ustalanej indywidualnie. W przypadku braku uszkodzeń depozyt zostaje zwrócony w dniu zwrotu wynajętego towaru. W przypadku wysyłki liter do klienta depozyt zostaje wpłacony przed wysyłką liter do klienta.
6. Pozostałą część kwoty za wynajem produktów należy wpłacić najpóźniej w dniu odbioru liter.
7. Wynajęty towar należy zwrócić w terminie wynikającym z umowy. W przypadku przekroczenia terminu zostaje naliczona kara w wysokości całkowitej kwoty zamówienia za każdy dzień zwłoki.
8. Koszty transportu ponosi klient, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej.
9. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 
Regulamin zamówień indywidualnych
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień liter świetlnych w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ihavefun.pl.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@ihavefun.pl.
 
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym W przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Strona – Usługodawca i Klient.
9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.ihavefun.pl.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
§ 2 
Zasady ogólne
 
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.ihavefun.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
§ 3 
Składanie zamówień
 
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ihavefun.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatekVAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dojazdu.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz kontaktowy i prawidłowo poda dane kontaktowe (numeru telefonu i adres e-mail).
5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do usunięcia zapytania.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Po złożeniu przez Klienta zapytania, otrzyma on odpowiedz od pracownika potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie w drodze porozumienia obu stron.
 
§ 4 
Koszty i termin wysyłki
 
1. Towar wysyłany jest pod adres podany telefonicznie albo drogą mailową.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej a także bezpośrednio przez pracowników portalu www.ihavefun.pl. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem ustalonym indywidualnie.
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 
§ 5 
Płatności
 
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub w postaci przelewu na konto bankowe firmy.
3. Płatność może również nastąpić poprzez system obsługi płatności Dotpay w serwisie www.ihavefun.pl.
 
§ 6 
Odbiór towaru
 
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów dostawy.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
§ 7 
Postępowanie reklamacyjne
 
1. Użytkownik może składać Wynajmującemu reklamacje dotyczące Umowy najmu. 
2. Reklamację można składać w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres Użytkownika, datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 
4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Wynajmujący. 
5. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 
§ 8  
Odstąpienie od umowy
 
1. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,poz. 827 wraz z późn. zm.), Najemca, będący konsumentem, który zawarł Umowę najmu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Najemca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy najmu, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od Umowy najmu, Umowa najmu jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
3. W przypadku dokonanej przez Najemcę przedpłaty, Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty. 
 
§ 9 
Przerwy techniczne
 
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. 
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony internetowej. Jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
 
§ 10 
Polityka plików Cookies
 
1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. 
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 
§ 11 
Możliwość określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies. 
 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Wynajmującym reklamodawców oraz partnerów. 
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 
§ 12
Postanowienia końcowe
 
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wynajmujący zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu czternastu dni przez planowaną zmianą na Stronie internetowej. Zmiana wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie. 
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy rezerwacji dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 
Litery 3D ,napis LOVE i inne,wesele, ślub - wynajem