REGULAMIN WYNAJMU fotobudki 
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z usługi polegającej na najmie urządzenia (fotobudki) będącego własnością Wynajmującego. 
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
 
§ 2
DEFINICJE 
 
1. Wynajmujący : Natan sp.z o.o. z siedzibą: Wrocław, ul.Sarnia 24, NIP: 8992814476, który zawiera z Użytkownikami drogą elektroniczną umowy najmu fotobudki. 
2. Fotobudka: zautomatyzowane bezobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcia.
3. Strona internetowa: oficjalna Strona internetowa wynajmu fotobudki na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje odnośnie działania fotobudki, jej najmu oraz pełna oferta Wynajmującego. W ofercie Wynajmującego wskazane są Pakiety (wraz z cenami), które ma do wyboru Użytkownik (Najemca) zawierając umowę najmu. 
4. Najemca: Użytkownik, który może za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zawarł Umowę najmu fotobudki. 
5. Adres Najemcy: adres Najemcy, przekazany elektronicznie lub telefonicznie Wynajmującemu jako adres, na który kierować należy całość korespondencji dotyczącej wynajmu fotobudki. 
6. Umowa najmu: umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, której przedmiotem jest najem fotobudki.
7. Regulamin: niniejszy Regulamin Strony internetowej.
 
§ 3
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 
 
1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Strony internetowej pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. 
2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Strony internetowej za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. 
3. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. 
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale 5. DOKONYWANIE REZERWACJI ZAWARCIE UMOWY i WYNAGRODZENIE WYNAJMUJĄCEGO. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. 
5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Wynajmującego, materiałów oraz innych niż materiały składników Strony internetowej (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji Strony internetowej tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Strony internetowej. 
 
§ 4
KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ 
 
1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Strony internetowej, w tym zawierania Umów najmu. 
2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Strony internetowej (w tym zawierania Umów najmu) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Najemcy). 
3. Dokonanie rezerwacji fotobudki możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do jej realizacji i po zaakceptowaniu Regulaminu. W przypadku rezerwacji telefonicznej na adres mailowy podany przez Użytkownika wysyłana jest wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 2 Regulaminu, wiadomość mailowa z prośbą o akceptację Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu powoduje anulowanie rezerwacji.
 
§5 
DOKONYWANIE REZERWACJI ZAWARCIE UMOWY i WYNAGRODZENIE WYNAJMUJĄCEGO 
 
1. Użytkownik ma możliwość dokonywania rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu , za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem formularza w zakładce Zamów Fotobudkę (www.ihavefun.pl/fotobudka) w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. 
2. Dostępność i potwierdzenie warunków rezerwacji poprzez Stronę Internetową dokonywane jest w ciągu 24h telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas dokonywania rezerwacji OnLine. 
3. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie wyboru Pakietu z oferty Wynajmującego, dostępnego na Stronie internetowej Rezerwację uważa się za dokonaną po potwierdzeniu dostępnego terminu przez Wynajmującego oraz wpłacie przez Użytkownika zadatku w wysokości 20% całości kwoty należności za wynajem fotobudki (cena ustalana na podstawie wyboru jednego z dostępnych na Stronie internetowej Pakietów lub Wyceny Indywidualnej). Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto Natan sp.z o.o. Brak wpłaty w wymaganym terminie i we wskazany w rozdziale 5 pkt 3 Regulaminu sposób, skutkuje automatycznym anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia Użytkownika przez Wynajmującego. 
5. Po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zadatku, o której mowa w rozdziale 5 pkt 3 Regulaminu, zostanie wysłane Najemcy ostateczne potwierdzenie faktu dokonania rezerwacji, będące jednocześnie uważane za moment zawarcia Umowy najmu FotoBudki między Wynajmującym, a Użytkownikiem (zwanym od tego momentu Najemcą). Ostateczne potwierdzenie rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Najemcę (Użytkownika) lub telefonicznie. 
6. Fakt zawarcia Umowy najmu na określonych przez Wynajmującego i Najemcę warunkach zostanie przez nich potwierdzony na piśmie w momencie dostarczenia fotobudki na umówione miejsce (uroczystość). Integralną część Regulaminu stanowi wzorzec umowny potwierdzający warunki zawartej elektronicznie umowy najmu.Dopuszcza się zawarcie umowy najmu fotobudki tyllko poprzez stronę internetową www.ihavefun.pl bez konieczności potwierdzania jej na piśmie-w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu podczas dokonywania zamówienia.
7. Pozostałą część (w stosunku do zadatku) kwoty należnej za wynajem (80% całości kwoty) obliczanej na podstawie wyboru jednego z Pakietów dostępnych na Stronie internetowej, Najemca powinien wpłacić na konto bankowe wskazane w rozdziale 5 pkt 3 lub gotówką najpóźniej w dniu dostarczenia fotobudki Najemcy.
8. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dojazdu oraz dostarczenia fotobudki Najemcy, w tym poza województwo dolnośląskie, są kosztami dodatkowymi w stosunku do wynagrodzenia za wynajem fotobudki i ustalane są odrębnie. Orientacyjne koszty dodatkowe (cenniki) wskazane w zdaniu wcześniejszym podane są na stronie internetowej.
9.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany kwot przysługujących mu z tytułu wynagrodzenia za wynajem fotobudki. Postanowienie to nie dotyczy rezerwacji już dokonanych przez Użytkownika i potwierdzonych przez Wynajmującego zgodnie z rozdziale 5 pkt 2 Regulaminu. 
10. Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie fotobudki z przyczyn leżących po stronie Najemcy np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu miejsca dostarczenia. 
11. Usługa realizowana jest tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
12. Najemca wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie fotografii w materiałach reklamujących działalność wykonawcy np. umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
13. Za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania fotobudki w czasie trwania wynajmu odpowiada Najemca, w tym również za braki gadżetów tematycznych po zakończeniu najmu.

 
§ 6 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Wynajmującego jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Wynajmującego, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Wynajmującego, w tym Strony internetowej, a także dotyczących usług prezentowanych na stronie internetowej (Użytkownik może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. 
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane w niezbędnym i wymaganym zakresie podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Wynajmującego czynności związane z zawartą z Najemcą Umową najmu, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów najmu. 
3. Wynajmujący zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Wynajmujący przetwarza je, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Wynajmujący zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Wynajmującego danych osobowych Użytkownika innemu niż Wynajmujący administratorowi danych. 
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Wynajmującego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 
 
§ 7 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Użytkownik może składać Wynajmującemu reklamacje dotyczące Umowy najmu. 
2. Reklamację można składać w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres Użytkownika, datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 
4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Wynajmujący. 
5. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 
§ 8  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,poz. 827 wraz z późn. zm.), Najemca, będący konsumentem, który zawarł Umowę najmu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Najemca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy najmu, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2. W razie odstąpienia od Umowy najmu, Umowa najmu jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
3. W przypadku dokonanej przez Najemcę przedpłaty, Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty. 
 
§ 9 
PRZERWY TECHNICZNE 
 
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. 
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony internetowej. Jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
 
§ 10 
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
 
1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. 
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 
§ 11 
MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES. 
 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Wynajmującym reklamodawców oraz partnerów. 
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wynajmujący zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu czternastu dni przez planowaną zmianą na Stronie internetowej. Zmiana wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie. 
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy rezerwacji dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 
Litery 3D ,napis LOVE i inne,wesele, ślub - wynajem