REGULAMIN wynajmu samochodu z kierowcą
 
1.Niniejszy regulamin określa zasady założenia oraz korzystania z konta użytkownika (Konto Użytkownika) portalu www.ihavefun.pl dotyczącego najmu samochodów z kierowcą.
2.Administratorem Portalu www.ihavefun.pl jest spółka Natan sp.z o.o. z siedzibą: Wrocław, ul.Sarnia 24, NIP: 8992814476 
3.Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z funkcjonalności portalu www.ihavefun.pl, w tym dokonywanie rezerwacji terminów wynajmu pojazdu wraz z kierowcą. Konto Użytkownika może być założone wyłącznie przez osobę fizyczną.
4.Założenie i korzystanie z Konta Użytkownika jest bezpłatne.
5.Dokonanie rezerwacji terminu wynajmu pojazdu jest możliwe bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika lecz wiąże się z koniecznością każdorazowego wskazania przez Użytkownika danych niezbędnych do dokonania rezerwacji pojazdu.
6. Konta Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z obowiązku akceptacji warunków umowy najmu przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu.
7.Dla skuteczności uzupełnienia danych Użytkownika konieczne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Spółkę Natan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych Użytkownika w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności portalu www.ihavefun.pl.
8.Wszelkie reklamacje oraz uwagi związane z działaniem Konta Użytkownika należy kierować do Natan Sp.z o.o na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@ihavefun.pl. W treści reklamacji należy podać: dane identyfikujące Użytkownika zgłaszającego reklamację, okoliczności będące przedmiotem reklamacji i preferowany przez Użytkownika sposób rozpatrzenia reklamacji. Na reklamacje oraz uwagi Natan Sp.z o.o. będzie odpowiadał nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, przesyłając odpowiedź adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.
9.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Natan sp.z o.o. z siedzibą: Wrocław, ul.Sarnia 24, NIP: 8992814476
10.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Konta Użytkownika na portalu www.ihavefun.pl. Użytkownik ma zapewnione prawo dostępu do swoich danych w każdym czasie, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności związanych z posiadaniem Konta Użytkownika. Zgłoszenie żądania usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika ze względu na brak możliwości korzystania z Konta Użytkownika w przypadku usunięcia danych osobowych Użytkownika ze zbioru www.ihavefun.pl.
11.Niniejsze ogólne warunki najmu i użytkowania samochodu określają warunki korzystania z wynajętego samochodu, zwanego dalej pojazdem.
12. Najemca lub użytkownik gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość.
13. Natan Sp. z o.o. zapewnia, że wynajęty kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.
14. Warunkiem wynajęcia samochodu wraz z kierowcą jest ukończony 18 rok życia.
15. Zapłata następuje gotówką lub przelewem z góry w całości, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie, do rozliczenia w dniu wyajmu pojazdu. 
16. Wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich wg wartości netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości 23%, z wyłączeniem kar umownych.
17. Za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy do 3 godzin pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 50pln netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, powyżej 3 godzin płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,
18. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,
19. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wynajmującego.
20. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin i godzina rozpoczęcia najmu i planowany termin i godzina zakończenia najmu pojazdu, może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.
21. Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czystym, w stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.
22. Pojazd jest objęty polisą OC,AC,Assistance.
23. Najemca potwierdza, iż wynajmuje pojazd z kierowcą i zobowiązuje się korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji a także zgodnie z przepisami ruchu drogowego określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz warunkami zawartej umowy, dbać o stan techniczny.
24. Najemca zobowiązuje się nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez wiedzy wynajmującego, a w razie awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego i postępować według jego instrukcji.
25. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej ze względu na winę Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.
26. W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązuje się pokryć koszt naprawy szkody zgodnie z udziałem własnym do kwoty 2000zł.
27.W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy ,Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
28. Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z najmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
29. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 500zł.
30.Zawarcie umowy przez formularz internetowy
a)Zawarcie umowy najmu samochodu z kierowcą z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje na podstawie oferty Klienta złożonej za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.ihavefun.pl) oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w ww. sposób oferty Klienta.
32. Po złożeniu przez Klienta w ww. sposób oferty, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w terminie do 2 godzin od otrzymania od Klienta ww. oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po otrzymaniu oświadczenia o akceptacji oferty Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty całkowitych kosztów najmu (czynszu lub ewentualnych innych
uzgodnionych opłat) lub też zadatku na poczet kosztów najmu w wysokości wskazanej w treści oferty (opłata rezerwacyjna). W przypadku gdy moment dokonania rezerwacji pojazdu i wskazaną przez Klienta godzinę rozpoczęcia najmu pojazdu dzieli mniej niż 72 godziny konieczne jest dokonanie zapłaty całkowitego kosztu najmu. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na stronie rezerwacji pojazdów. 
33. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet kosztu najmu następuje w sposób inny niż poprzez platformę transakcyjną firmy dotpay, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie
internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy jest zobowiązany do
przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt 32 Regulaminu na podany przez Klienta adres e-mail lub numer faksu.
34.Wynajmujący w terminie do dnia rozpoczęcia najmu pojazdu z kierowcą Klientowi jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty równej wysokości opłaty rezerwacyjnej. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Klientowi całość Opłaty
Rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu zapłaconej na skutek dokonania rezerwacji samochodu.
35. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków najmu pojazdu wraz z kierowcą poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez
Wynajmującego, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 2 i 38 Regulaminu,
c. złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
d. dokonanie przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitych kosztów najmu lub opłaty rezerwacyjnej w ustalonej kwocie.
36. Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu wraz z kierowcą informując Wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu wraz z kierowcą do momentu ustalonego terminu odbioru
pojazdu pozostało mniej niż 12 godzin odstąpienie od umowy najmu następuje za zapłatą przez Klienta kwoty równej opłacie rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi
wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną (w terminie 7 dni roboczych, a w przypadku konsumentów – niezwłocznie). Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało co najmniej 12 godzin Wynajmujący zwraca Klientowi całość kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet kosztów najmu lub opłatę rezerwacyjną. 
37. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji ,,DANE OSOBOWE" wymogów przewidzianych w pkt. 2 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną.
38. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. 
39. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
40. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 
 
 
 
 
 
Litery 3D ,napis LOVE i inne,wesele, ślub - wynajem