REGULAMIN USŁUGI - Animatorka dla dzieci
 
§1
Postanowienia ogólne:
 
1.1. Niniejszy Regulamin, określa: 
a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych usługobiorców, korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.ihavefun.pl.
1.3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
1.4. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
1.5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług, świadczonych przez Usługodawcę.
1.6. Nie ma możliwości ustalania indywidualnych praw i obowiązków lub zgłaszania zastrzeżeń co do ich treści.
1.7. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu www.ihavefun.pl.
 
§2
Definicje:
 
2.1. "Usługodawca" – Natan sp.z o.o. z siedzibą: Wrocław, ul.Sarnia 24, NIP: 8992814476;
2.2. "Usługobiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
2.3. "Serwis" - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem: www.ihavefun.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi;
2.4. "Usługi" - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin;
2.5. "Regulamin" - niniejszy Regulamin;
2.6. "Baza Danych" - miejsce przechowywania danych o Usługobiorcach, gromadzonych w Serwisie;
2.7. "Konto" - miejsce gromadzenia danych poszczególnego Usługobiorcy, korzystającego z Usług Serwisu;
2.8. "Administrator" – właściciel Serwisu wraz z zespołem osób zarządzającym Serwisem od strony technicznej, funkcjonalnej oraz prawnej,
2.9. "Użytkownik" - jest to osoba fizyczna, korzystająca z serwisu bez rejestracji i zalogowania
 
§3
Zawarcie i rozwiązanie umowy:
 
3.1. Umowa o świadczenie Usług z Serwisem, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
a. w przypadku Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie kopi niezbędnych dokumentów faxem lub mailem. Wysłanie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oraz niezbędnych dokumentów jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą,
b. dla Usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
3.2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu:
a. na skutek jej rozwiązania przez jedną ze stron,
b. z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna,
c. w momencie, gdy Usługobiorca wyrejestruje się z Serwisu lub usunie swoje Konto,
d. zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
e. w przypadku Usług odpłatnych, świadczonych na podstawie umowy na czas nieokreślony - na skutek wypowiedzenia dokonanego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem w szczególności poprzez pisanie wiadomości o treści erotycznej, matrymonialnej lub towarzyskiej.
3.4. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.
3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i możliwości usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu, wynikającym z braku uiszczenia opłaty, lub wskutek naruszenia jakiegokolwiek z punktów Regulaminu.
 
§4
Rejestracja w Serwisie:
 
4.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie oraz wysłanie go Usługodawcy. Ponadto Pracodawcy są zobowiązani do wysłania dokumentów żądanych przez Usługodawcę.
4.2. Poprzez rejestrację, Usługodawca będzie zarejestrowany w Bazie Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jego Konta osobom zainteresowanym. Wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Konto każdego Usługobiorcy przekazuje on do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie tego Konta przez www.ihavefun.pl, co oznacza, iż dostęp do tych danych może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu, z wyłączeniem numeru telefonu kontaktowego.
4.3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oraz żądanych dokumentów, utworzy dla Usługobiorcy konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
4.4. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4.5. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
4.6. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c. będzie korzystał z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi,
d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
e. wniesie opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Serwisie dla danego typu Usługi w przypadku Usług odpłatnych.
4.7. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić mu korzystanie z udostępnianych przez Serwis Usług.
4.8. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
4.9. Użytkownikiem i Usługobiorcą Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
 
§5
Usługi Świadczone przez Serwis:
 
5.1. Przedmiotem usług Serwisu jest m.in:
a. dostarczenie możliwości zamówienia usługi świadczonej przez Usługodawcę w postaci: opieki na dzieckiem lub osobą dorosłą, za pomocą wiadomości wysyłanych w obrębie Serwisu
 
§6
Prawa i obowiązki stron:
 
6.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
a. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Usługobiorcy,
b. przesyłania do Usługobiorców wiadomości przez Serwis, na podany przez nich adres mailowy.
6.2. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie znaki towarowe, handlowe, marki dostępne w Serwisie (w szczególności grafika, artykuły, zdjęcia, wygląd i struktura witryny) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod groźbą nieważności.
6.3. Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
6.4. Usługobiorca Usług odpłatnych zobowiązuje się do uiszczenia należności za te Usługi w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
6.5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa, korzystając z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
6.6. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji systemowych oraz wiadomości  wewnętrznych.
§7
Płatność:
7.1. Serwis oferuje zarówno Usługi odpłatne jak i niepłatne. Opłat można dokonywać kartą kredytową, debetową, płatnościami elektronicznymi za pomocą dotpay bądź poprzez realizację przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.
7.2. Cennik odpłatnych Usług dostępny jest na stronie Serwisu.
 
§8
Odpowiedzialność:
 
8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. utratę przez Usługobiorców danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
b. za ujawnianie danych osobowych w sposób zgodny z Regulaminem,
c. podanie przez Usługobiorców informacji nieprawdziwych lub niepełnych przy rejestracji konta i składaniu zamówienia,
d. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem przez Usługobiorców,
e. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy,
f. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub przepisy prawa,
g. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 
8.2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
8.3. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
8.4.. Udostępniając zdjęcie do serwisu www.ihavefun.pl, Usługobiorca oświadcza, iż:
a. posiada on zgody wymagane przepisami prawa do tego, by zdjęcie to mogło być w sposób swobodny i nieskrępowany publicznie udostępniane w mediach i nie narusza w ten sposób żadnych praw osób trzecich,
b. w przypadku, gdy pojawią się roszczenia podmiotów trzecich względem Usługodawcy odnośnie publikacji tego zdjęcia oraz naruszania jakichkolwiek praw do jego publikacji na łamach Serwisu, Usługobiorca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie, o odpowiedniej treści o zwolnieniu z jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy w tym zakresie.
c. wyraża zgodę na opatrzenie, zamieszczonych przez niego w Serwisie zdjęć, znakiem wodnym o dowolnej treści i formie Usługodawcy lub adresu Serwisu, celem zabezpieczenia przedmiotowych zdjęć przed niepożądanym kopiowaniem i wykorzystywaniem przez podmioty trzecie. 
 
§9
Zasady administrowania danymi osobowymi:
 
9.1. Usługobiorca wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym do celów świadczenia wybranej Usługi. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
9.2. Usługobiorca rejestrując się w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
9.3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
9.4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
a. imię, nazwisko,
b. data urodzenia,
c. płeć,
d. cechy fizyczne
e. NIP, Regon, KRS, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
f. adres poczty elektronicznej,
g. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
h. wykształcenie
i. znajomość języków obcych,
j. historia zatrudnienia,
k. doświadczenie zawodowe,
9.5. Usługodawca zastrzega, że powyższy katalog danych osobowych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi.
9.6. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację prawa wglądu do danych, prawa żądania aktualizacji danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami prawa.
9.7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usług, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.
9.8. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych personalnych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.9. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Usługodawcę, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Usługobiorcę z korzystania z zasobów Serwisu.
 
§10
Postępowanie reklamacyjne:
 
10.1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
10.2. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.
10.3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
10.4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres, Przedmiot Reklamacji, Okoliczności Uzasadniające Reklamację.
10.5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
10.6. O decyzji Usługodawcy, Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie, na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 
§11
Postanowienia końcowe:
 
11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2017 roku.
11.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od zamieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.ihavefun.pl
11.3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednią informację w formie wiadomości w obrębie serwisu www.ihavefun.pl
11.4. Usługobiorca po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeśli Usługodawca nie otrzyma takiej informacji, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
11.5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 
 
Litery 3D ,napis LOVE i inne,wesele, ślub - wynajem